خوب من اومدم… این دفعه تازه تازه:)
بعد از اینکه سربازی تموم شد…به فاصله 4 روز مثلآً استراحت مشغول استراحت شدم حداقل اینطوری برای من بهتر بود
کار شبکه ای رو آغاز کردم و به جدیت هم دارم ادامه میدم هم درسی هم کاری
بیشتر می نویسیم…:)

عمری است لبخند های لاغر خود را در دل ذخیره میکنم باشد که فقط برای تو باشد،عمریست نگاه خود را بسته ام که فقط نگاه تو ببینم،عمریست منتظر نگاه تو را ببینم/تالبخندم فقط برای تو باشد.

Advertisements