من زنده ام… همین کارای سربازی هنوز مونده و آخرش هم فکر می کنم که باید برم… البته من یه جور دارم تنظیم میکنم که یهو بیفتم برای اونور سال که بهتر باشه … اعصابم خورده – هنوز درسای شبکه مونده و من همچنان مشغول خواندن! 😦 برف هم که دوباره اومد و سفید شد همه جا! بدبختی رو داشته باش… 10 بهمن اسباب کشی ه! من قراره در اون روزها مریض بشم ، جنون بگیرم راحت:)

یه تجدید نظر روی کل رفتارم و زندگیم باید بگیرم…

Advertisements